Reply in Slowly

感谢来信
不过没有出糗,你是今年唯一一个送我生日祝福的人:)
我也有享受独处的时候,享受独处并不意味着自己没有归属感,只是最近我的状态不太好,曾经的某种归属感和安逸的状态丧失了,这也可能意味着我需要调整自己的状态了。

然后下载了很多很多社交软件,想找个人聊天,以为这样就能让自己舒服一些,但是我找不到话题也主动不起来,碎片化的文字和浮躁的动态让我退却。难怪有人说,“陌生人社交就是荷尔蒙社交,不会有其他的存在,社交界没有新故事,人的本性没有改变”。但到这里能够写单纯的文字交流,如果它对你的文字不感兴趣的话,它是不会也没有能力回复你的。不过我比较懒,写长文字花时间,折腾自己的文章就要费半天功夫😂。
没有谁能够真正的懂一个人,了解自己也是很难的。
我可能需要看书解决自己的一些问题,如果有什么心得我会写出来。《四种爱》里将爱的概念分为亲爱、友爱、情爱和神爱,我觉得我缺少对它们的感受,也不理解其中的含义。

Return to dreamland

梦饮酒者,旦而哭泣;梦哭泣者,旦而田猎。方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉,觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也,而愚者自以为觉,窃窃然知之。君乎,牧乎,固哉!丘也与女,皆梦也;予谓女梦,亦梦也。是其言也,其名为吊诡。万世之后而一遇大圣,知其解者,是旦暮遇之也。

不能直接看成美学和艺术理论:动物也许会死,重要的是我们会死但我们没有意识到会死。如果我们按照以前的方式,去超越现象追求本能打手电筒,做不到的时候我们还作为本体在世界存在,把现象只看成现象,不再痛苦,(丢了现象,不是本质的东西)如果我们把喜怒哀乐看成现象,就不会完全束缚在一个固定的地方,我们不应该被它所欺骗,我们在一个日常的梦中,把梦当梦时会更真实一点。这里就出现了一种艺术形式,当我们有一天看见一个东西,假象会教育我们,我们的现象不是真的。因此,恰恰相反,我们尝试画是假的,生活是真的,但画教育我们更真实的东西。这不是虚幻的欢乐,用一种方式。告诉我们我们在生活里面扮演戏剧。戏剧家告诉你们你在日常生活中也是一个存在的方式。艺术不是人类的消遣:它是让我们反过来让我们更真实的东西。如果我们只是意识到现象是现象,保持距离,会感觉虚幻和绝望。… ...➔➔➔